Algemene voorwaarden

Hier vind u onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 

Artikel 1 – Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik en op alle aanbiedingen en offertes van de website www.dedierenoutlet.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u (de klant) en dedierenoutlet.nl/ De Dierenoutlet Dirksland. 

Artikel 2 – Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
2.2 Dedierenoutlet.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeldt. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. Tevens is Dedierenoutlet.nl niet aansprakelijk voor het kwijt en/of beschadigd raken van artikelen die op wens van de klant per briefpost worden verzonden. 

Artikel 3 – Gegevens 
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website. 
3.2 Dedierenoutlet.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 
3.3 Dedierenoutlet.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Dedierenoutlet.nl van uw bestelling. 
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Dedierenoutlet.nl is geaccepteerd. 

Artikel 5 – Levering 
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, wij hebben geen winkel voor bezoekers. U kunt de bestellingen wel op afspraak contactloos in Dirksland gratis ophalen, de betaling dient wel voor de afspraak bij ons binnen te zijn. Verzending Nederland t/m 10 kg kost 6,95 (vanaf 55,- gratis).  Verzending Nederland van 10 kg t/m 30 kg kost 13,20 (vanaf 125,- gratis). Kleine artikelen tot max. 100 gram kunnen per brievenbuspost voor 3,03 verzonden worden (eigen risico). Kleinere artikelen tot max. 1 kg kunnen per brievenbuspakketje met code voor 4,16 verzonden worden. Tevens verzenden wij ook naar Belgie en Duitsland, zie de tarieven hiervoor in de winkelwagen. Let op dat u zelf de juiste verzendmethode kiest in de laatste stap van het bestelmenu, dan worden ook de juiste verzendkosten voor u zichtbaar. Kiest u voor de verkeerde verzendkosten dan zullen wij u uiteraard hier tijdig van op de hoogte stellen. Tevens kunt u bij bestelling aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is voor bestelartikelen 5-7 werkdagen en voor artikelen uit voorraad binnen 1-2 werkdagen, tenzij anders is aangegeven of afgesproken. 
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening en is retourneren of annuleren van het artikel niet meer mogelijk. 
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Dedierenoutlet.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

Artikel 6 – Risico tijdens transport 
Gedurende het transport van de producten zal Dedierenoutlet.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Dedierenoutlet.nl niet aansprakelijk voor het kwijt en/of beschadigd raken van artikelen die op wens van de klant per briefpost worden verzonden. 

Artikel 7 – Afkoelingsperiode 7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Dedierenoutlet.nl zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info/prijs) kaartjes. Lees daarom ook altijd goed de evt. pasinstructies die zijn bijgesloten.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
7.3 Artikelen  die volgens opgave van de klant speciaal zijn gemaakt, voor de klant zijn aangepast, voor de klant besteld en artikelen in de aanbieding, opruiming en gemaakt van pluche of andere kwetsbare stoffen zijn uitgesloten van retourzending.

7.4 Als u artikelen wilt terugsturen dan dient u eerst binnen 2 werkdagen een mail te sturen naar info@dedierenoutlet.nl Wij zullen u dan begeleiden in het retourneren en/of ruilen. Stuur altijd de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd terug naar: Dedierenoutlet.nl, Straatdijk 5-7, 3247 BX Dirksland. U bent zelf verantwoordelijk voor de terugzending binnen het gestelde termijn.

Artikel 8 – Garanties 
8.1 Dedierenoutlet.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. 
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
8.3 Indien na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Dedierenoutlet.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Dedierenoutlet.nl ook naar eigen keuze verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. 

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Dedierenoutlet.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dedierenoutlet.nl u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 
Dedierenoutlet.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 

Artikel 10 – Betaling 
10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst kunt u de betaling overmaken met Ideal en voor Belgische klanten met bankcontant of u maakt de betaling over op onze rekening via vooruitbetaling. Tevens kunt u de bestelling betalen en afhalen in onze winkel in Dirksland. 
10.2 Dedierenoutlet.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 
11.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Dedierenoutlet.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Dedierenoutlet.nl niet gelieerd is. 
11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy. 
11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is daarom verboden. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
12.1 Indien door Dedierenoutlet.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dedierenoutlet.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld. 
12.2 De aansprakelijkheid van Dedierenoutlet.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf. 
12.3 Dedierenoutlet.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Dedierenoutlet.nl, waaronder de website, door een derde. 

Artikel 13 – Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 14 - Diversen 
14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
14.2 De administratie van Dedierenoutlet.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
14.3 Dedierenoutlet.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen. 
14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dedierenoutletl.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Dedierenoutlet.nl aangepast worden. Dedierenoutlet.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Onze privacyverklaring vind u op onderstaande link:

https://www.dedierenoutlet.nl/c-4453724/privacyverklaring/

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik en op alle aanbiedingen en offertes van de website www.dedierenoutlet.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u (de klant) en dedierenoutlet.nl/ De Dierenoutlet Dirksland.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Dedierenoutlet.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeldt. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald. Tevens is Dedierenoutlet.nl niet aansprakelijk voor het kwijt en/of beschadigd raken van artikelen die op wens van de klant per briefpost worden verzonden.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 Dedierenoutlet.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 Dedierenoutlet.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Dedierenoutlet.nl van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Dedierenoutlet.nl is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, wij hebben geen winkel voor bezoekers. U kunt de bestellingen wel op afspraak contactloos in Dirksland gratis ophalen. Verzending Nederland t/m 10 kg kost 6,95 (vanaf 55,- gratis). Verzending Nederland van 10 kg t/m 30 kg kost 13,20 (vanaf 125,- gratis). Kleine artikelen tot max. 100 gram kunnen per brievenbuspost voor 3,03 verzonden worden (eigen risico). Kleinere artikelen tot max. 1 kg kunnen per brievenbuspakketje met code voor 4,16 verzonden worden. Tevens verzenden wij ook naar Belgie en Duitsland, zie de tarieven hiervoor in de winkelwagen. Let op dat u zelf de juiste verzendmethode kiest in de laatste stap van het bestelmenu, dan worden ook de juiste verzendkosten voor u zichtbaar. Kiest u voor de verkeerde verzendkosten dan zullen wij u uiteraard hier tijdig van op de hoogte stellen. Tevens kunt u bij bestelling aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is voor bestelartikelen 5-7 werkdagen en voor artikelen uit voorraad binnen 1-2 werkdagen, tenzij anders is aangegeven of afgesproken.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening en is retourneren of annuleren van het artikel niet meer mogelijk.
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Dedierenoutlet.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Dedierenoutlet.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Dedierenoutlet.nl niet aansprakelijk voor het kwijt en/of beschadigd raken van artikelen die op wens van de klant per briefpost worden verzonden.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Dedierenoutlet.nl zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info/prijs) kaartjes. Lees daarom ook altijd goed de evt. pasinstructies die zijn bijgesloten.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
7.3 Artikelen die volgens opgave van de klant speciaal zijn gemaakt, voor de klant zijn aangepast, voor de klant besteld en artikelen in de aanbieding, opruiming en gemaakt van pluche of andere kwetsbare stoffen zijn uitgesloten van retourzending.
7.4 Als u artikelen wilt terugsturen dan dient u eerst binnen 2 werkdagen een mail te sturen naar info@dedierenoutlet.nl Wij zullen u dan begeleiden in het retourneren en/of ruilen. Stuur altijd de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd terug naar: Dedierenoutlet.nl, Straatdijk 5-7, 3247 BX Dirksland. U bent zelf verantwoordelijk voor de terugzending binnen het gestelde termijn.

Artikel 8 – Garanties
8.1 Dedierenoutlet.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Dedierenoutlet.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Dedierenoutlet.nl ook naar eigen keuze verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is Dedierenoutlet.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dedierenoutlet.nl u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Dedierenoutlet.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst kunt u de betaling overmaken met Ideal en voor Belgische klanten met bankcontant of u maakt de betaling over op onze rekening via vooruitbetaling. Tevens kunt u de bestelling betalen en afhalen in onze winkel in Dirksland.
10.2 Dedierenoutlet.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Dedierenoutlet.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Dedierenoutlet.nl niet gelieerd is.
11.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is daarom verboden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien door Dedierenoutlet.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dedierenoutlet.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.
12.2 De aansprakelijkheid van Dedierenoutlet.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
12.3 Dedierenoutlet.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Dedierenoutlet.nl, waaronder de website, door een derde.

Artikel 13 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 - Diversen
14.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
14.2 De administratie van Dedierenoutlet.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.3 Dedierenoutlet.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
14.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Dedierenoutletl.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Dedierenoutlet.nl aangepast worden. Dedierenoutlet.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2016 - 2024 Dedierenoutlet.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel